Evaluering

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

 

Evaluering

 

 

Elevsamtaler

Kontaktlæreren holder jævnligt en formel samtale med eleven, hvor trivsel og læring drøftes.

Skole-hjemsamtaler

Mindst to gange om året mødes skole og hjem for at drøfte elevens skolegang og udvikling.

Karakterer

I de ældste årgange vil eleverne gradvist blive præsenteret for karaktergivning.

Terminsprøve og Afgangsprøver

Vi introducerer eleverne til den kommende prøvesituation ved terminsprøver.

Efter 9. årgang kan eleverne deltage

i folkeskolens afgangsprøver.

Resultater (Karakter)og overgangsfrekvenser (overgang til anden uddannelse)

finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Klik her

 

 

 

 

Undervisningsmiljøvurdering

Vi har evalueret undervisningsmiljø og elevernes trivsel via "Ministeriet for børn, undervisning og ligestlilings værktøj "Trivselsmåling"

 

Se de seneste rapporter her:

0.-3. årgang

4.-9. årgang

Fokuspunkter

Fokus punkt 1: Ipad i undervisningen.

Vi har siden skolens start arbejdet med Ipad, alle elever har haft en Ipad til rådighed. De første år, var Ipaden i tasken hos den enkelte elev, men vi oplevede at der blev smadret uhensigtsmæssigt mange Ipads, Ipads der ikke var opladet, glemt hjemme, eller lageringspladsen var fyldt med spil.

Derfor blev det for to år siden besluttet at Ipad skulle have fast plads på skolen. Dette har til dels virket, vi har nu Ipads med plads til skolearbejde og det er ganske få der er smadret siden. Der er dog fortsat udfordringer med opladningen.

Vi har efterhånden arbejdet med Ipaden gennem flere år, den er en fast del af arbejdet i de forskellige fag, da vores ”bog system” er det online læringsportal Clio.

Vi vil gerne at Ipaden kommer mere i spil, på alle årgange, så derfor vil vores delmål være:

 

•Implementering af Ipad i de forskellige fag.

•Udarbejdelse af en Ipad politik, vi vil være nysgerrige på, hvilke ressourcer og begrænsninger man skal være opmærksomme på i undervisningen i forhold til Ipaden. Denne vil blive tilgængelig på vores hjemmeside, og løbende revurderes i forhold til de erfaringer vi gør os.

•Hvilke Apps er gode for vores undervisning?

•Vi vil på det første lærermøde hver måned, drøfte og videns dele apps med hinanden.

Fokuspunkt 2: Læsning.

 

Vi vil gerne give vores elever den bedst mulig start med læsning og samtidig fastholde de gode vaner og få øget deres læsetempo, så de har de bedste forudsætninger til eksamen i 9. årgang.

 

•De voksne skal tilbydes kurser/opdatering omkring læsningen.

•Læsning skal som Ipaden, være et fast punkt på lærermøderne en gang i ugen, hvor vi kan tage de pædagogiske og didaktiske snakke.

•Der skal være et fast læsebånd, hvor eleverne inddeles på tværs af årgange i følgende grupperinger:

*Læsehestene: De der kan og gør det:0)

*Læseæsler: De der kan, men liige skal under opsyn, for at gøre det:0)

*Lige ved og næsten: De der næsten har knækket læsekoden:0)

*Kaptajn Carlsens besætning: de der har brug for at lære lydende:0)

*Læseløft: De der har brug for et kærligt skub:0)

•Individuelle læsemål, der evalueres på de årlige skole hjem samtaler

 

Evaluering af mobilfrie dage

I 8.-9. årgang fungerer det rigtig godt at have mobilfrie dage. Det gør det fordi hverken lærere eller elever bliver forstyrret af telefonerne i dagens løb. Eleverne har ikke deres telefoner hele dagen fordi vi har oplevet at det er et problem at få dem til at ligge dem væk efter pauserne igen. Telefonerne ligger simpelthen i en kasse på kontoret og er dermed heller ikke med til at forstyrre eller stresse eleverne i løbet af dagen.

 

Rikke

Mobilfri dage

Vi forsøger, i en periode, at lave "Mobilfrie dage".

8. og 9 årgang afleverer deres mobiler om morgenen og henter dem når de har fri.

 

Målet er:

Øget koncentration (mindre forstyrrelser) Større nærvær

Øget socialt samvær - eleverne taler sammen istedet for at skrive sammen - kan det give andre sociale vaner?

 

Fokuspunktet bliver evalueret efter det slutter - en evaluering der bliver omtalt her på hjemmesiden.