Elevråd og legepatrulje


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

Elevråd og legepatrulje


Vi har et velfungerende elevråd og en super aktiv legepatrulje - det kan du læse mere om her:

Retningslinjer for elevrådsarbejde på Sydvestmors Friskole følger Folkeskolelovens § 1 stk. 3 som siger: ”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse og medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. ”

Elevrådets formål på Sydvestmors Friskole er, at styrke den demokratiske dannelse.

Formålet med elevrådsarbejdet er, at give eleverne en indføring i de demokratiske processer, samt at sikre at eleverne har konkret indflydelse og medansvar for deres hverdag i skolen.

Samtidigt ønskes elevrådet som en sparringspartner i samarbejdet mellem bestyrelse, lærerværelse, elever og ansatte på skolen.

Elevernes medbestemmelse kan/bør/skal synliggøres gennem elevrådet og skolens bestyrelse.

Elevrådets rolle er, at forholde sig til forskellige forhold på skolen, som enten er selverfarede eller rejses af lærere, ledelse eller bestyrelse. Ligeså vigtigt er det, at igangsætte debat eller planlægge arrangementer og trivselsaktiviteter for eleverne.

Retningslinjer for valg og forretningsgang:

Elevrådsvalg afholdes hurtigst muligt efter skoleårets start. Kontaktlæreren sørger for, at klasserne bliver informeret om valgprocedure, elevrådets opgave og om skolens forventninger til elevrådsrepræsentanterne. Klasselæreren hjælper og vejleder. Det nye elevråd kaldes sammen til et orienterende møde. Normalt konstituerer elevrådet sig efter en debat i elevrådet. Der vælges en formand, en næstformand og en sekretær. Dagsorden udformes af elevrådsformand og kontaktlærer. Denne sendes ud i god tid inden mødet. Formanden leder møderne. (For de små elevråd støtter kontaktlæreren i nødvendigt omfang) Referat renskrives, af sekretær, til rådets medlemmer, bestyrelse og ledelse og synliggøres på skolens hjemmeside eller på showbie.


Retningslinjer for elevrådsarbejde - samarbejdet mellem elevrådets interessenter:

For at arbejdet kan udføres bedst muligt, er det vigtigt, at eleverne lærer og forstår spillereglerne for demokratisk arbejde. Derfor kan/bør/skal eleverne drages så meget som muligt ind i organiseringen og afviklingen af elevrådsarbejdet. Derfor er det vigtigt at: - Elevrådsrepræsentanterne er bevidste om deres ansvar som repræsentanter for klassen og som aktive deltagere i elevrådsarbejdet. - - Klasserepræsentanterne kan/bør/skal referere til deres klasser hvad der sker i elevrådet og evt. høre klassen i forskellige synspunkter vedrørende elevrådets arbejde.


Elevrådets kontaktlærer har ansvar for, at elevrådsarbejdet kan fungere. Kontaktlæreren kan/bør/skal holde sig orienteret om hvilke arbejdsområder elevrådet kan kobles på, og støtter dem i passende omfang i deres arbejde. - Kontaktlæreren har ansvar for at igangsætte valg til elevrådet og for dets konstituering. - Kontaktlæreren har ansvar for den demokratiske disciplin og tjekker at referater, dagsordner og møder sker i henhold til elevrådets formål. - Kontaktlæreren er forbindelsesleddet mellem skolens lærere, ledelse, bestyrelse og elevrådet. - Kontaktlæreren bør/skal bakkes op

.

Klassernes talerør: Det er vigtigt, at der gives tid til elevrådsarbejdet i klasserne. Eleverne er afhængige af opbakning fra lærerne for at være trygge og have lyst til at udføre deres arbejde som elevrådsrepræsentanter. - Klasselæreren bør/skal medvirke aktivt i klassens valg af elevrådsrepræsentanter. - At der afsættes tid både før og efter et elevrådsmøde til orientering på klassen.


Skolelederen kan/bør/skal deltage aktivt i elevrådsarbejdet. Det giver et indtryk af, at deres arbejde værdsættes på højeste plan. Skolelederen kan inviteres til møder, på foranledning af rådet og kontaktlæreren.


Skolebestyrelsen: Det er vigtigt at eleverne er klar over, hvilke krav og forventninger skolebestyrelsen har til dem. Kontaktlæreren er ansvarlig for at være bindeled mellem skolebetyrelse og elevråd.


Legepatrulje

Legepatrulje medlemmer:

 

Mandag: Søren (5. kl) Frida (6. kl)

Tirsdag: Johanne (5. kl), Anna og Casper (6. kl)

Onsdag: Emil R (5. kl) Nicolette (6. kl)

Torsdag: Elias (5. kl ) Marika (6.kl)

Fredag: Lise (5. kl) Josefine (6.kl)

Legepatruljen laver aktiviteter med indskolingen hver dag, efter morgensamlingen

Læs mere om legepatruljen HER